kvalita společností

 
Politika integrovaného systému řízení Služeb města Pardubic a.s.

Ve společnosti je nastaven systém managementu jakosti podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a současně normy pro environmentální management ISO 14001. Vedení společnosti SmP a.s. vyhlásilo firemní kvalitu integrovaného systému řízení. Základní pilíře podnikových zásad pro činnosti nakládání s odpady a divizemi Veřejné osvětlení, Údržba komunikací, Pietní služby a Agroservis tvoří následující kvalitu integrovaného systému.

 • Udržujeme, získáváme a realizujeme zakázky v celé škále našich činností a rozšiřujeme jejich sortiment.

 • Podnikatelskou činností vytváříme zdroje k obnově vlastního majetku a tento pak efektivně využíváme k poskytování služeb.

 • Celou škálu služeb poskytujeme v nejvyšší kvalitě a se vší seriózností.

 • Důsledně plníme požadavky platné legislativy a jiných požadavků zainteresovaných stran potřebných pro zajištění jednotlivých činností a provozů společnosti a tím vytváříme podmínky pro eliminaci všech možných rizik.

 • Pro zajištění činnosti společnosti kontaktujeme a vybíráme kvalitní dodavatele a obchodní partnery.

 • Profesionálně řídíme naše činnosti tak, aby se neustále zlepšovala ochrana jednotlivých složek životního prostředí, a současně uplatňujeme preventivní opatření k předcházení znečištění prostředí.

 • Zvyšujeme a prohlubujeme povědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci a zapojujeme do našich snah při ochraně životního prostředí i naše obchodní partnery.

 • Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností a služeb na životní prostředí a tím neustále zlepšujeme svůj environmentální profil.

 • Preventivně předcházíme havarijním situacím, znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí.


kvalita integrovaného systému řízení SmP – Odpady a.s.

Ve společnosti je nastaven systém managementu jakosti podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a současně normy pro environmentální management ISO 14001, dále normy pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve verzi ČSN ISO 45 001 a normy Bezpečnost informací ISO/IET 27001.  

 • Získávání, realizování a udržení zakázky v celé škále našich činností.

 • Podnikatelskou činností vytváříme zdroje k obnově vlastního majetku a tento pak efektivně využíváme k poskytování služeb.

 • Celou škálu služeb poskytujeme v nejvyšší kvalitě a se vší seriózností.

 • Zvyšujeme kvalifikaci a prohlubujeme povědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci a zapojujeme do našich snah při ochraně životního prostředí i naše obchodní partnery.

 • Důsledně plníme požadavky platné legislativy a jiných požadavků zainteresovaných stran potřebných pro zajištění jednotlivých činností, provozů společnosti a pro eliminaci environmentálních a bezpečnostních rizik.

 • Profesionálně řídíme naše činnosti tak, aby se neustále zlepšovala ochrana jednotlivých složek životního prostředí a bezpečnosti práce, současně uplatňujeme preventivní opatření k předcházení znečištění prostředí a vzniku incidentů a pracovních úrazů.

 • Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností a služeb na životní prostředí a bezpečnost práce a tím neustále zlepšujeme svůj environmentální a bezpečnostní profil.

 • Preventivně předcházíme havarijním situacím, bezpečnostním rizikům, znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivňovat životní a pracovní prostředí.

 • Vyžadujeme od svých smluvních partnerů aktivní přístup k bezpečnosti práce, k ochraně životního prostředí a tento přístup kontrolujeme a vyhodnocujeme. Dále pak komunikujeme se zainteresovanými stranami a spolupracujeme se státní správou.

 • Společnost se zavazuje k zavedení všech bezpečnostních opatření směřujících ke splnění cílů a principů v oblasti bezpečnosti informací.

 • Informace, které jsou majetkem SmP-Odpady a.s. mají zásadní význam pro chod společnosti i pro spolupráci se zákazníky a partnery. Společnost SmP-Odpady a.s. je odpovědná za jejich ochranu proti ztrátě či zneužití.

 • Základním a dlouhodobým cílem politiky bezpečnosti informací je zajištění integrity informací, majetku a procesů, důvěrnosti informací, majetku a procesů a dostupnosti informací, majetku a procesů.

 • Zaváděné bezpečnostní zásady, principy a požadavky pro organizaci a její zaměstnance jsou definovány v interních nařízeních a bezpečnostních směrnicích, které obsahují zejména dodržování legislativních a smluvních požadavků, základní znalosti o používání svěřených předmětů, prevence a detekce programového vybavení a jeho zabezpečení, plánování kontinuity činností organizace a důsledky při porušení bezpečnostních zásad.

Datum platnosti od 1. května 2018.

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC A.S. 

  466 260 811

  podatelna@smp-pce.cz

  pracovní doba: 5:00–21:00

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK