POHŘEB A JEHO ORGANIZACE 

Úmrtí blízké osoby je pro všechny pozůstalé velmi bolestivé. Většina lidí nemá obvykle v této tíživé situaci myšlenky na přípravu pohřbu. Abychom Vám tuto náročnou životní situaci ulehčili, přikládáme několik informací, které Vám mohou pomoci.

I když jsme připraveni Vám se sjednáním a organizací pohřbu pomoci, určité úkony budete muset obstarat sami. Zaneprázdněnost spojená s přípravou pohřbu Vám však alespoň trochu pomůže ztrátu blízké osoby překonat.

Poznámka: Jsme-li dědicové, pak organizace pohřbu a zajištění hrobu pro blízkého člověka podle jeho poslední vůle patří k našim důležitým mravním povinnostem.

1) při úmrtí

Pokud nastalo úmrtí doma:

Je nutné nejprve zavolat praktického lékaře, případně záchrannou službu. Lékař vypíše "List o prohlídce mrtvého".tzv. ohledací list, eventuálně nařídí provedení pitvy. Teprve po této prohlídce provede odvoz zemřelého na zavolání naše pohotovostní služba (telefon 777 769 620-1).

Rodina může do příjezdu našich pracovníků zesnulého obléci, nebo vhodné oblečení pouze připravit a zesnulého oblečou naši pracovníci. Pokud lékař nařídil pitvu, oblečení vezměte s sebou do naší pohřební služby.

Poznámka: Naše oznamovací povinnost je právně vymahatelná.

 

Při úmrtí na veřejnosti:

Stejně jako při úmrtí v bytě, musí být přivolán lékař k ohledání zemřelého. Pokud není na místě nikdo z příbuzných, zajistí odvoz a dočasné uložení lékař nebo policie, která také rodinu informuje. Další služby budou provedeny, na základě Vaší objednávky, naší pohřební službou.

 

Pozůstalí mají právo na výběr pohřební služby, která zajistí důstojné rozloučení s jejich zesnulým a vše co s tím souvisí. Pozůstalí proto nejsou povinni akceptovat výběr pohřební služby, kterou přivolal personál zdravotnického zařízení nebo policie.

Převoz na pitvu, indikovaný lékařem, je hrazen zdravotní pojišťovnou!

 

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo v domovech soustředěné péče:

V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotnický personál, který dle zvyklostí oznamuje příbuzným úmrtí a vyzývá rovněž pozůstalé k vyzvednutí osobních věcí zesnulého. Oblečení pro zemřelého v tomto případě je vhodné doručit přímo do naší pohřební služby. Další služby budou provedeny, na základě Vaší objednávky, naší pohřební službou.

2) jak a kde objednat poslední rozloučení

 Objednat pohřeb a další služby je možné v naší sjednávací kanceláři, popřípadě si dohodnout sjednání služeb u Vás doma.

Jedním z kritérií výběru pohřební služby muže být tzv. Znak kvality. Znak kvality na dobu určitou propůjčuje pohřebním službám Sdružení pohřebnictví. Naše pohřební služba je držitelem znaku kvality.

3) objednání pohřbu

 U naší pohřební služby můžete objednat nejen převoz a pohřbení (zpopelnění a do země), ale i úpravu těla zemřelého, různé druhy rakví, návrh a tisk parte (na počkání), květinové dary, hudební doprovod, řečníka, pohřební hostinu, dopravu pozůstalých a smutečních hostů apod.

K sjednání posledního rozloučení se zesnulým doporučujeme vzít s sebou:

 • občanský průkaz objednavatele pohřbu (musí být předložen vždy)

 • občanský průkaz a rodný list zemřelé(ho) pokud jej máte

 • občanský průkaz partnera zemřelé(ho), pokud žije, případně oddací list

 • u zemřelých dětí do 15 let jeho rodný list a OP obou rodičů (související informace)

 • případně fotografii zemřelé(ho)

 • oblečení pro zemřelého

 • peněžní zálohu na sjednané služby

Rada: Výběr vhodného oblečení pro zesnulého je otázkou individuální volby. V současné době je trend ustrojit zemřelého do oděvu, který nosil nejraději. Vhodné je kompletní oblečení včetně spodního prádla (boty se většinou nedávají, zesnulý(á) jsou přikryti do pasu dečkou).

Poznámka: Prostřednictvím naší pohřební služby je možné objednat také různé náboženské úkony, duchovního, sakrální prostor s hudbou apod.

Obvykle se pohřeb koná nejpozději do jednoho týdne od úmrtí. Rozloučení je možné uspořádat i později, avšak celkové náklady na obřad se tím zvyšují použitím chladícího/mrazícího zařízení.

Menší obřad rozloučení se zesnulým lze uspořádat i po delší době po pohřbení formou

 • společného uložení urny

 • zádušního obřadu

Poznámka: Rozloučení se může konat i v úzkém rodinném kruhu doma nebo na pohřebišti během uložení urny nebo rozptylu. Můžete si také sjednat vsyp popela na vsypové loučce,  vsyp popela do společné hrobky nebo uložení urny do společné hrobky. Vsyp popela do společné hrobky a uložení urny do společné hrobky se provádí bez účasti pozůstalých.

4) objednání hrobového místa

Smlouva o nájmu hrobového místa musí mít písemnou formu a pro hřbitovy centrální Pardubice, Pardubičky, Svítkov, Lány na důlku, Rosice n L., Mnětice a Hostovice ji sjednává naše správa hřbitovů

Smlouva o nájmu obsahuje především:

 • výši nájemného

 • výši úhrady za služby spojené s nájmem

(Cena za nájem při pohřbení  je splatná předem na celou dobu trvání 1. nájmu. Doba trvání je stanovena podle určené tlecí doby, zpravidla na 10 let.)

Rada: K hrobovému místu si sjednejte nájem předem, tj. na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny. Vyberte si dle možností hřbitov a místo, které se vám líbí, či ke kterým měl zesnulý vztah. Náhrobek a další zařízení můžete zřídit až po uzavření nájemní smlouvy, a to v souladu s hřbitovním řádem.

5) smuteční oznámení - parte

Parte je veřejným oznámením o úmrtí a pohřbu. Každý, kdo je přímým adresátem parte, je zpravidla považován za smutečního hosta a dle dobrých mravů by měl příbuzným zemřelého projevit soustrast.

Formy kondolence:

 • ručně psaný dopis

 • soustrastná návštěva (zpravidla do dvou týdnu po pohřbu)

 • podání ruky před nebo po pohřebním obřadu

6) pohřbení

Zaopatření mrtvého lidského těla spočívá:

 • v konečné úpravě

 • v oblečení do šatu nebo rubáše

 • v uložení do konečné rakve

Rakev s lidskými pozůstatky je pak možno:

 • uložit do hrobu nebo hrobky na veřejném nebo neveřejném pohřebišti

 • zpopelnit v krematoriu

Poznámka: Jiné způsoby pohřbení, podle zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dovoleny. Zmíněný zákon stanovuje další činnosti spojené s pohřbením, které smí vykonávat pouze živnostníci s koncesí a provozovatelé veřejných pohřebišť.

Rada: Rozhodnutí o tom, co uděláte pro tělo zemřelého z vlastní iniciativy, je především na vás. Jsme připraveni  vám v těchto soukromých pietních aktech pomoci.

Pohřební obřady vám umožní zejména:

 • doprovodit zemřelého na jeho poslední cestě

 • pochopit ztrátu blízkého člověka jako realitu

 • kondolovat příbuzným zemřelého

 7) vyřizování na úřadech

Smrt blízkého příbuzného je obvykle spojeno s vyřizováním praktických věcí, jako je například rušení smluvních závazku zemřelého apod. V této situaci se můžete obrátit na následující instituce:

 • sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností

Ve věci: informace o případných sociálních dávkách a další pomoci.

 •  správa sociálního zabezpečení

Ve věci: přiznání vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu a další informace.

 • notář:

Ve věci: vyřízení pozůstalosti a dědictví

Pokud se dostanete do hmotné nouze, není hanbou požádat o pomoc příbuzné, přátele, obec a církev.

Upozornění: Pokud za smrt blízkého nese někdo odpovědnost (v případě trestného činu viník, v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání zaměstnavatel atd.), máte nárok na odškodnění. Agendu peněžité pomoci obětem trestných činu vyřizuje Ministerstvo spravedlnosti, odbor odškodňování.

8) financování pohřbu

Financování pohřbu je u nás možné  hotovostní platbou, bankovní kartou, nebo bankovním převodem.

V naší PS platí objednatel nejdříve zálohu a až po provedených úkonech doplatek, podle skutečnosti.

 

Pohřebné

 

Pohřebné je sociální dávkou ve výši 5 000 Kč, přičemž náleží osobě, která vypravila pohřeb:

 • nezaopatřenému dítěti

 •  osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte

Poznámka: Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Žádost o pohřebné vyřídíte na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Budete potřebovat občanský průkaz, úmrtní list a doklad o zaplacení pohřbu. 

Pojištění pohřbu

Pojištění pohřbu si můžete zajistit u některých českých pojišťoven.

Účel pojištění:

 • zmírní pozůstalým starosti s finančními prostředky na vypravení pohřbu

 • prostředky na pohřeb jsou v pojišťovně v bezpečí

 • výplata peněz je vázána pouze na zajištění pohřbu

 • pojistné plnění nepodléhá dědickému řízení

Dědictví

Připadne-li dědictví státu, stejně jako dědic odpovídá i stát v případě odúmrtě za přiměřené náklady pohřbu zustavitele.

Náhradu přiměřených nákladu spojených s pohřbem tvoří:

 • výdaje účtované za pohřeb

 • hřbitovní poplatky

 • výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše 20 000 Kč

 • výdaje na úpravu pomníku nebo desky

 • cestovní výlohy

 • jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým

 • náklady na rozptyl, popřípadě vsyp popela do společné hrobky

 

Nechce-li nikdo vypravit pohřeb

Pohřbívací povinnost má obec. Toto sociální pohřbení je hrazené z rozpočtu obcí. Obec má právo na úhradu účelně vynaložených nákladu na pohřbení vůči dědicům zemřelého a také jej uplatňuje.

 

Pohřeb bez obřadu

zpopelnění lidských pozůstatků v krematoriu:

 • v bezobřadní rakvi

 • bez zaslání parte

 • bez pronajmutí obřadní síně

  

9) na co máte nárok při úmrtí v rodině

V případě úmrtí manžela / manželky, druha / družky  nebo dítěte, máte ze zákona nárok na 2 dny placenéhovolna a další placený 1 den na pohřeb.  

V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchyně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na 1 placený den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s vámi žili v jedné domácnosti.

 

Služby města Pardubic a.s. - pohřební služby a krematorium

  466 768 245, 777 783 160

  pohrebnisluzby@smp-pce.cz

  nepřetržitá služba pro převozy zesnulých: 777 769 620-1

 
 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK